Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 28, ст. 135 ) Верховна Рада України постановляє: Затвердити Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів (додається). Цей закон - страница 2


Причорномор'я.


Програмою передбачено посилення контролю за надходженням

забруднень до морів через гирлові створи річок першого порядку,

запровадження сприяння участі громадськості в здійсненні контролю

за забрудненням малих річок Криму, Приазов'я, Причорномор'я та

інші заходи.


1.2. Зменшення обсягів забруднень з точкових берегових джерел


На першому етапі передбачається:


здійснення інвентаризації скидів господарсько-побутових

стічних вод у межах прибережної смуги та визначення найбільш

небезпечних забруднювачів;


розроблення та затвердження переліку заходів, спрямованих на

зменшення обсягів надходження забруднюючих речовин;


забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод

установленим нормативам і стандартам у місцях, де вони негативно

впливають на санітарно-гігієнічний стан морів;


розроблення пілотного проекту очищення стічних вод і

доведення їх до нормативно допустимих значень для одного з міст,

розташованих у межах прибережної смуги;


завершення будівництва очисних споруд стічних вод для

об'єктів, діяльність яких суттєво впливає на екологічний стан

морів;


впровадження сучасних методів перероблення та утилізації

відходів, що утворюються на очисних спорудах;


розроблення та реалізація окремих програм запобігання

забрудненню для найбільш екологічно небезпечних регіонів, зокрема

для міста Маріуполя та прилеглих територій узбережжя Азовського

моря.


На другому етапі передбачається:


повне припинення скидання забруднених стічних вод

господарськими об'єктами, розташованими у межах прибережної смуги

Азовського і Чорного морів;


впровадження в господарській діяльності об'єктів,

розташованих у межах прибережної смуги, оборотного, повторного та

послідовного водокористування;


забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод

встановленим нормативам та стандартам.


1.3. Зменшення обсягів забруднень з дифузних берегових джерел


На першому етапі передбачається:


розроблення методики науково обгрунтованої оцінки обсягів

надходжень забруднюючих речовин з дифузних джерел до морських

акваторій та визначення критеріїв оцінки їх впливу на стан

довкілля Азовського і Чорного морів;


створення системи спостережень за надходженням до акваторій

Азовського і Чорного морів органічних речовин, пестицидів, важких

металів з урбанізованих територій, а також внаслідок військової

діяльності;


розроблення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню

морських вод колекторно-дренажним стоком;


встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг

морів, морських заток, лиманів і малих річок;


проведення громадських кампаній з упорядкування прибережної

захисної смуги морів.


На другому етапі передбачається:


упорядкування існуючого водовідведення дощових вод з

територій населених пунктів, розташованих у прибережній захисній

смузі морів;


упорядкування існуючого водовідведення на

сільськогосподарських угіддях та забезпечення протиерозійної

стійкості ландшафтів;


проведення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню

колекторно-дренажним стоком морських вод;


винесення в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних

смуг морів, морських заток, лиманів та малих річок.


1.4. Зменшення обсягів забруднення з атмосфери


На першому та другому етапах передбачається:


проведення інвентаризації джерел забруднення атмосферного

повітря та оцінка обсягів викидів забруднюючих речовин від

стаціонарних і пересувних джерел у морі та в прибережній смузі;


вивчення впливу забруднення екосистеми Азовського і Чорного

морів атмосферними опадами;


забезпечення екологічного контролю за додержанням

установлених нормативів викидів забруднюючих речовин від

пересувних джерел у прибережну смугу Азовського і Чорного морів.


1.5. Створення цілісної системи контролю за переміщенням

небезпечних речовин морським транспортом, запобігання

забрудненню вод морів морськими суднами


На першому та другому етапах передбачається:


забезпечення контролю за створенням та функціонуванням

споруд, де здійснюється перевантаження та зберігання

нафтопродуктів, хімічних речовин тощо;


розроблення та впровадження системи контролю за переміщенням

небезпечних речовин у межах морських кордонів України;


розроблення та впровадження системи заходів, спрямованих на

запобігання привнесенню плавзасобами до Азовського і Чорного морів

шкідливих екзотичних організмів;


здійснення пілотного проекту із впровадження біологічних

методів очищення акваторій морських портів від нафтових

забруднень.


Програмою передбачено впровадження технологій утилізації

рідких і твердих відходів на суднах, транспортних засобах у

портах; створення інформаційної системи прогнозування переміщення

по поверхні моря нафтових забруднень та інші заходи.


1.6. Удосконалення системи поводження з побутовими

та промисловими відходами, що утворюються у прибережній

смузі морів


На першому етапі передбачається:


проведення інвентаризації звалищ сміття та відходів,

розташованих у межах двох кілометрів прибережної захисної смуги

Азовського і Чорного морів, та розроблення комплексу заходів,

спрямованих на їх ліквідацію;


розроблення галузевих програм екологічно безпечного

поводження з відходами грунтів, що утворюються у портовому

господарстві;


введення в дію потужностей для захоронення, перероблення та

утилізації твердих побутових і промислових відходів;


розроблення та впровадження пілотного проекту з

інвентаризації та перероблення побутових відходів.


На другому етапі передбачається:


винесення звалищ сміття та відходів за межі прибережної

захисної смуги Азовського і Чорного морів;


будівництво потужностей для захоронення, перероблення та

утилізації твердих побутових і промислових відходів;


запровадження галузевих програм екологічно безпечного

поводження з відходами грунтів, що утворюються у портовому

господарстві;


запровадження нормативів ГДК забруднюючих речовин, що

утворюються під час проведення днопоглиблювальних і дноочисних

робіт у грунтах.


Програмою передбачається здійснення заходів для визначення

шляхів використання відходів грунтів та зменшення замулення дна і

забруднення морів, що спричиняється внаслідок проведення

днопоглиблювальних і дноочисних робіт; визначення місць розміщення

відходів грунтів на суші під час виконання будівельних і

берегоукріплювальних робіт; створення

інформаційно-консультативного центру з впровадження екологічно

сумісних технологій та обладнання для переробки відходів.


1.7. Заходи, спрямовані на запобігання надзвичайним

ситуаціям, удосконалення засобів ліквідації їх наслідків


На першому та другому етапах передбачається:


підвищення рівня ефективності заходів щодо запобігання

аваріям на морських спорудах і суднах, удосконалення засобів

ліквідації наслідків аварій та надзвичайних ситуацій на морі;


розроблення національної програми реагування на надзвичайні

ситуації природного і техногенного характеру та адаптація її до

регіональної програми дій країн Чорноморського регіону;


запровадження єдиної державної системи раннього оповіщення і

швидкого реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій в

Азовському і Чорному морях;


проведення оцінки геохімічного стану ландшафтів у районах

виникнення надзвичайних ситуацій;


розроблення системи прогнозування стану морського середовища,

гідрометеорологічного та гідрографічного забезпечення переміщення

морським транспортом екологічно небезпечних вантажів.


Зокрема, на першому етапі передбачається:


розроблення та впровадження заходів із дослідження

сірководневого забруднення Чорного моря, проведення наукового

дослідження можливості використання цього сірководню;


організація спеціалізованих державних аварійно-рятувальних

служб з ліквідації надзвичайних ситуацій на морі з достатнім

забезпеченням сучасним обладнанням, тренувальними полігонами,

навчальними центрами;


створення підрозділів оперативного моніторингу для

забезпечення оперативного одержання інформації для прийняття

рішень у разі виникнення надзвичайних ситуацій в Азовському і

Чорному морях;


введення обов'язкового страхування ризиків заподіяння

екологічної шкоди, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням та

використанням екологічно небезпечних речовин в акваторіях

Азовського і Чорного морів та їх прибережних смугах.


2. Зниження ризику для здоров'я людини, пов'язаного із

забрудненням морських вод та прибережної смуги


2.1. Профілактика негативного впливу забруднення в місцях

рекреаційного та оздоровчого водокористування на здоров'я

населення


На першому та другому етапах передбачається:


здійснення аналізу наявного рівня забруднення морського

середовища з метою визначення районів першочергового проведення

водоохоронних заходів і зон сприятливого водокористування,

розвитку аквакультурної діяльності;


визначення джерел негативного впливу на прибережні морські

води у межах населених пунктів, зон рекреації та місць

аквакультурної діяльності;


розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного

впливу джерел забруднення на здоров'я населення;


оптимізація рекреаційного використання прибережних територій.


2.2. Інформаційне забезпечення населення відомостями

про санітарно-гігієнічний та епідеміологічний стан зон

рекреації та населених пунктів


На першому етапі передбачається:


створення бази даних якості питної води, атмосферного

повітря, прибережних морських вод зон рекреації та населених

пунктів;


розроблення моделі прогнозування епідеміологічної та

санітарно-гігієнічної ситуації для провадження ефективних

профілактичних заходів.


На другому етапі передбачається забезпечення оперативного

інформування населення про санітарно-гігієнічний та

епідеміологічний стан у межах зон рекреації та населених пунктів у

разі виникнення загрози погіршення екологічної ситуації та

поширення інфекційних захворювань.


3. Збереження та відтворення біологічного різноманіття,

природних ландшафтів прибережної смуги та місць існування

біологічних видів


3.1. Збереження та відтворення біологічного різноманіття

та природних ландшафтів


На першому етапі передбачається:


розроблення окремих режимів природокористування у межах

територій (акваторій), віднесених до водно-болотних угідь

міжнародного значення;


підготовка науково обгрунтованих рекомендацій щодо

відтворення реліктових видів флори та фауни Азовського і Чорного

морів;


розширення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,

спрямованих на визначення основних закономірностей функціонування

морських і прибережних екосистем та запобігання негативній дії

чинників, що впливають на них, а також збереження біологічного

різноманіття філофорного поля Зернова;


здійснення заходів, спрямованих на створення

Азово-Чорноморського природного (екологічного) коридору;


створення двох біологічних станцій (в акваторії Чорного та

Азовського морів) з метою збереження та відтворення рідкісних

видів рослин і тварин та видів, занесених до Червоної книги

України.


На другому етапі передбачається:


створення на базі природних і біосферних заповідників,

національних природних парків, інших територій та об'єктів

природно-заповідного фонду центрів з відтворення рідкісних видів

рослин і тварин та видів, занесених до Червоної книги України;


розроблення проекту відтворення ареалу водорості філофора на

північно-західному шельфі Чорного моря (філофорного поля Зернова);


проведення реінтродукції рідкісних і таких, що перебувають

під загрозою зникнення, видів рослин і тварин;


розроблення та здійснення заходів, спрямованих на захист

водоплавних птахів, місць їх оселення та гніздування переважно

шляхом створення територій, що перебувають під особливою охороною;


здійснення заходів із запобігання появі нових видів рослин і

тварин, небезпечних для місцевих флори та фауни.


Крім цього передбачається:


здійснення заходів із збереження морських ссавців у межах

внутрішніх морських вод та територіального моря (включаючи

створення центрів реабілітації);


проведення дослідження малого філофорного поля в

Каркінітській затоці та акваторії навколо острова Зміїний;


реалізація заходів із відтворення видів морських рослин і

тварин, що перебувають під загрозою зникнення, в акваторіях

Азовського і Чорного морів;


участь у створенні регіональної Червоної книги в рамках

Міжнародної програми управління станом і захисту Чорного моря.


3.2. Збереження середовища існування біологічних видів


На першому етапі передбачається:


забезпечення подальшого збільшення площі територій та

об'єктів природно-заповідного фонду, а також їх упорядкування;


удосконалення законодавства про природно-заповідний фонд

шляхом запровадження нових категорій територій та об'єктів

природно-заповідного фонду з метою забезпечення охорони та

відтворення природних ресурсів прибережних екосистем і відкритої

частини моря;


розроблення спеціальних режимів природокористування в

охоронних зонах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;


обмеження господарської діяльності в місцях існування

біологічних видів, які ведуть прикріплений спосіб життя.


На другому етапі передбачається створення біологічної станції

на острові Зміїний для наукових досліджень, пов'язаних із

збереженням біологічного різноманіття морських та наземних

організмів.


4. Збалансоване використання і відтворення морських

біологічних ресурсів та розвиток аквакультурних

видів діяльності


На першому та другому етапах передбачається:


удосконалення законодавства з питань управління, охорони,

використання та відтворення рибних ресурсів в Азовському і Чорному

морях;


створення кадастрів популяцій морських видів рослин і тварин,

що мають господарське значення, та визначення їх ресурсного

потенціалу;


розроблення механізму підтримання на оптимальному рівні

чисельності рибоїдних птахів і морських ссавців;


проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,

пов'язаних із відтворенням та збагаченням морських біологічних

ресурсів Азовського і Чорного морів, впровадження відповідних

екологічно безпечних технологій;


будівництво та модернізація риборозплідних заводів, державна

підтримка розведення промислових видів риб, у тому числі за

рахунок коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього

природного середовища;


обгрунтування перспективності розведення видів і визначення

місць розвитку аквакультур у прибережній смузі;


визначення екологічно безпечних ареалів розведення

аквакультурних організмів, що ведуть прикріплений спосіб

існування;


створення фермерських аквакультурних господарств у

прибережній смузі;


забезпечення населення, яке проживає у прибережній смузі,

інформацією про технології та економічні переваги діяльності

риборозплідних та аквакультурних господарств;


відтворення фармацевтичної сировинної бази на основі

використання ресурсів моря;


забезпечення участі України у розробленні країнами

Чорноморського регіону Конвенції з рибальства;


розроблення та впровадження регіональних міжгалузевих програм

будівництва та модернізації риборозплідних заводів;


розроблення та здійснення заходів, спрямованих на відтворення

рибних ресурсів Азовського моря.


Передбачається також розроблення заходів, спрямованих на

поліпшення стану нерестовищ, місць нагулу молоді риб та збільшення

кормових ресурсів, охорону міграційних шляхів риб, та інших

заходів, спрямованих на збагачення біологічних ресурсів та

забезпечення їх невиснажливого використання.


5. Запобігання руйнуванню морського берега та охорона

земель у прибережній смузі морів


5.1. Захист морського узбережжя від руйнівних геологічних

процесів і абразії


На першому та другому етапах передбачається:


розроблення державної та місцевих програм захисту берега

моря;


реалізація проектів захисту берега моря від руйнування,

будівництво споруд, що не порушують природні процеси, і

біопозитивних берегорегулювальних систем.


5.2. Охорона земель прибережної смуги морів


На першому та другому етапах передбачається:


резервування земель для наступного їх переведення в землі

рекреаційного та оздоровчого призначення;


поліпшення структури угідь та формування екологічно стійких

агроландшафтів;


впровадження грунтозахисних систем землеробства з

контурно-меліоративною організацією території;


рекультивація порушених земель із застосуванням

ландшафтно-екологічних принципів;


консервація деградованих сільськогосподарських угідь;


поліпшення екологічного стану зрошуваних земель;


створення захисних лісових насаджень у прибережній смузі

морів.


6. Створення системи інтегрованого управління

природокористуванням у прибережній смузі морів


6.1. Створення системи інтегрованого управління

природокористуванням


На першому етапі передбачається:


встановлення меж прибережної смуги морів;


розроблення схеми функціонального зонування прибережної смуги

з визначенням територій, придатних для різних видів господарської

діяльності;


розроблення принципів управління та поліпшення економічного

механізму природокористування;


розроблення відповідної нормативно-законодавчої бази з метою

утворення і функціонування спеціальних зон, розташованих вздовж

узбережжя Азовського і Чорного морів.


На другому етапі передбачається:


розроблення принципів державної політики і стратегії

інтегрованого управління прибережною смугою морів та плану

заходів, спрямованих на їх реалізацію;


розвиток екологічно сумісних галузей господарства.


6.2. Природно-ландшафтні комплекси туризму


На першому етапі передбачається:


розроблення порядку встановлення меж і режимів округів

санітарної охорони курортів, а також зон санітарної охорони водних

об'єктів, що використовуються в лікувальних і оздоровчих цілях, у

межах прибережної смуги Азовського і Чорного морів;


створення кадастру природних рекреаційних ресурсів морського

узбережжя;


визначення рівнів екологічно допустимого навантаження для

туристичної діяльності в межах рекреаційних зон.


На другому етапі передбачається вивчення можливості:


впровадження системи екологічної сертифікації суб'єктів

туристичної діяльності та інформації про її результати;

2750396116875951.html
2750427712005543.html
2750606377727737.html
2750718962078276.html
2750818329315092.html