Електромонтером допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки


________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

для електромонтера


1. Загальні положення


1.1. До роботи електромонтером допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки.

1.2. Електромонтер, якого приймають на роботу, повинен пройти вступні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, бути ознайомле­ний під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкід­ливих та небезпечних умовах праці, з правилами поведінки при виникненні аварій.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці електромон­тер повинен отримати первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

1.4. Після первинного інструктажу електромонтер повинен протягом 2-15 днів

( залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого електромонтера, який при­значається наказом (розпорядженням) по організації.

1.5. Електромонтер повинен працювати в спецодязі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані. Крім того, на зовнішніх робо­тах взимку - додатково куртка і штани бавовняні на утеплювальній підкла­дці, валянки.

1.6. Електромонтери, які обслуговують електроустаткування, повинні користуватися такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимками і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

1.7. Усі захисні засоби повинні мати клеймо з позначкою дати наступ­ного іспиту та напруги, при якій потрібно користуватися цим засобом.

1.8. Гумові захисні засоби повинні зберігатися у закритих шафах або ящиках окремо від інструменту. Необхідно запобігати впливу мастил, бен­зину й інших речовин, що руйнують гуму. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням повинні бути оглянуті та очищені від бруду, а при зволожен­ні поверхні їх треба ретельно витерти і висушити.

1.9. Забороняється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

1.10. Електромонтеру забороняється користуватися захисними засоба­ми, які не пройшли встановлених випробовувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробування.

Періодичні випробування захисних засобів проводяться в такі строки:

- 1 раз в 2 роки - ізолюючі кліщі для установок з постійним черговим персоналом:

- 1 раз на 6 місяців - діелектричні рукавиці,

- 1 раз на рік - діелектричні калоші,

- 1 раз на 3 роки - ізолюючі підставки (огляд).

1.11. Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і при­строях ( або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і роз'єднанню проводів електромонтер повинні виконувати за умови знятої напруги.

1.12. Заміну перегорілих запобіжників електромонтери повинні здійс­нювати при знятій напрузі.

1.13. Забороняється встановлювати або замінювати під напругою елек­тричні лампи.

1.14. Електромонтер при ремонті й обслуговуванню електроустатку­вання повинен застосовувати ручні переносні світильники.

1.15. Для переносних світильників при ремонті електрообладнання на­пруга повинна бути не вищою 42 В, а в особливо небезпечних місцях (шах­ти, колодязі, металеві резервуари, котли) - не перевищувати 12 В.

1.16. Забороняється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних..

1.17. Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 42 В, забороняється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.

1.18. Штепсельні з'єднання на 12 і 42 В повинні мати колір, який різко

відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вищу 42 В.

.1.19. Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформато­ри електромонтер повинен перевіряти 1 раз на місяць на відсутність зами­кання на корпус, на цілісність заземляючого проводу, справність ізоляції живлячих проводів.

1.20. Електромонтер повинен включати у мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освітлення за допомогою

призначених для цього апаратів і приладів ( кнопок, рубильників, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних).

1.21. Забороняється вмикати електродвигуни, електроінструмент та прилади електричного освітлення до електромережі шляхом скручування проводів.


^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Електромонтер перед початком роботи повинен одягти спецодяг і при потребі спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту, перевіри­вши строк їх користування.

2.2. Перевірити справність електрообладнання, стан ізолюючих під­ставок, решіток, пускових приладів, заземлення та ін.

2.3. Перевірити справність ручного інструменту:

- держаки кусачок і плоскогубців повинні бути ізольовані;

- робоча частина викрутки має бути правильно заточена, а держак міц­но насаджений та ізольований;

- гайкові ключі мають бути справні і відповзати розміру гайок.

2.4. Забороняється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

2.5. Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеці­альній сумці для інструменту.

2.6. Одержати завдання-наряд або усне розпорядження на наступну роботу. Усне розпорядження на наступну роботу необхідно записати в опе­ративний журнал.

При цьому зазначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, строк її виконання. Проглянути записи в журналі про несправності, порушення охорони праці за попередню зміну(день).

2.7. Переконатися у справності вмикаючих і вимикаючих приладів, си­гналізації та блокувань.

2.8. Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очей.

2.9. Для підготовки робочого місця при роботах з частковим або пов­ним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

- провести необхідні відключення та вжити заходів, що перешкоджа­ють подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного 20 .

вмикання комутаційної апаратури ( встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильни­ках);

- вивісити плакат "Не включати - працюють люди", "Не включати -робота на лінії", "Не відкривати - працюють люди", а при потребі встанови­ти загородження;

- приєднати переносне заземлення до заземлюючого пристрою;

- перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, на яких повинно бути накладене заземлення;

- накласти заземлення на струмоведучі частини ( безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути заземляючі ножі або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;

- обгородити робоче місце і вивісити плакати: "Стій - висока напру­га!", "Не влізай - уб'є!", "Працювати тут";

- при потребі обгороджувати струмоведучі частини, що залишилися під напругою.

2.10. Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

2.11. Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напру­ги. При цьому користуватися діелектричними рукавицями.

2.12. Перевірити наявність заземлення електроустановок при напрузі 500 В і вище ( змінного і постійного струму - у всіх випадках) корпусів електрообладнання, встановлених у приміщеннях з підвищеною небезпе­кою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках з номінальною на­пругою вище 42 В змінного струму і 11.0 В постійного струму, а також вста­новлених у вибухонебезпечних приміщеннях.

2.13. В електроустановках, конструкція яких така, що накладання за­землення небезпечне або неможливе ( наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), при підготовці робочого місця необхідно вжити таких заходів охорони праці:

- замикати на замок привід роз'єднувача;

- обгородження ножів або верхніх контактів роз'єднувачів здійснювати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

2.14. До частини, які підлягають заземленню, належать:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників;

- приводи електричних апаратів;

- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

- каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

- металеві конструкції розподільних пристроїв;

- металеві кабельні конструкції;

- металеві корпуси кабельних муфт;

- металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

- металеві оболонки проводів;

- стальні труби електропроводки та інші конструкції, зв'язані встано­вленням електрообладнання;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

2.15. Необхідно постійно стежити за надійністю приєднання та справ­ністю заземлюючого пристрою.

2.16. Забороняється використовувати для заземлення будь-які провід­ники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати заземлення скрут­кою.

2.17. При веденні робіт на відключеній частині електроустановки зазе­млення накладається на струмоведучі частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, включаючи і зворотну трансформацію.

2.18. Накладати заземлення треба безпосередньо після перевірки від­сутності напруги.

2.19. При користуванні переносним заземленням перед його перевір­кою на відсутність напруги воно повинне бути розміщене біля місць накла­дання заземлення і приєднане до затискача "земля".

2.20. Затискачі переносного заземлення на заземлюванні струмоведучих частин Необхідно накладати за допомогою штанги з ізоляційного мате­ріалу, одягнувши при цьому діелектричні рукавиці

2.21. Закріплювати затискачі дозволяється цією ж штангою або безпо­середньо руками, але при цьому необхідно обов'язково користуватися діе­лектричними рукавицями.

2.22. Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг та діелек­тричних рукавиць необхідно проводити зворотним порядком, тобто спочат­ку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від'єднати від заземлюючого пристрою.

2.23. Накладення і зняття переносного заземлення в установках напру­гою вище 1000 В повинні проводити 2 електромонтери з кваліфікаційною групою не нижче 4, які ознайомлені з схемою електроустановки.

2.24. Приступаючи до роботи на стовпі, необхідно прив'язатись до нього запобіжним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Забороняється влізати на опору та злазити з неї без кігтів. Зазначені роботи виконують не менше як двоє електромонтерів.


^ 3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1. Дозволяється ведення робіт без зняття напруги в електроустанов­ках напругою 500 В і нижче. Ці роботи повинні виконувати не менше як 2 електромонтери. При цьому необхідно:

- працювати в діелектричних калошах або, стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);

- користуватись інструментом з ізольованими держаками (викрутки, крім того, повинні бути з ізольованими стержнями ). При відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

- обгородити сусідні струмоведучі частини під напругою, до яких мо­жливий випадковий дотик ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном та ін.);

'- працювати з опущеними і застебнутими біля кистей рук рукавами одягу та в головному уборі.

3.2. При веденні робіт на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів( оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючі та струмовимірювальні кліщі та інструктора.) необхідно:

- користуватися тільки сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;

- тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;

- розміщувати ізолюючі засоби так, щоб не виникала небезпека пере­криття по поверхні ізоляції між струмоведучими частинами 2 фаз або на землю.

3.3. Забороняється при роботі під напругою застосування ножівок, на­пилків і металевих метрів.

3.4. Замінювати плавкі вставки запобіжників при наявності рубильника слід при знятій напрузі, при неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах, зборках) заміна плавких вставок запобіжників допускаєть­ся під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.

3.5. Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромо­нтер повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавичках, користую­чись ізолюючими кліщами.

3.6. Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер із кваліфікацією не нижче 3 групи, а при заміні на висоті з приставних драбин електромонтерів, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

3.7. Включення і відключення, які проводяться на розподільних щитах, у внутріцехових і зовнішніх мережах з приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови утруднені, повинні виконува­ти двоє електромонтерів, з яких один повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

3.8. В разі, коли відключення електрообладнання для проведення яки­хось робіт, проводилось за усною заявкою персоналу наступне ввімкнення цього обладнання може бути виконане за вимогою особи, яка дала заявку на відключення, особи, що замінила її, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє; перед пуском обладнання, тимчасово відключеного за заявкою персоналу, оперативний персонал повинен його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про ввімкненням.

3.9. При виявленні замикання на землю забороняється наближатись до місця замикання на відстань меншу як 4-5 м у закритих і меншу, як 8-10 у відкритих розподільчих пристроях.

3.10. Щоб не допустити трансформації напруги з низької сторони на високу, необхідно вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторо­ни.

3.11. При виявленні несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів, а також про за­лишені необгородженими струмоведучі частини електромонтер повинен повідомити майстра.

3.12. У приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно застосувати додаткові заходи, безпеки, які визначають особи, що видають наряд або дають розпорядження.

3.13. У небезпечних щодо пожежі приміщення усіх класів необхідно застосовувати;

- електропроводки тільки захищені, (наприклад, проводом марки ВРГ, кабелем або проводом ПР та ПВ у стальних трубках);

- переносні світильники тільки закритого виконання. Скляний ковпак має бути захищений сталевою сіткою.

3.14. Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і лампи всіх видів освітлення слід очищати у такі строки:

- 4 рази на місяць у приміщеннях із значними виробничими виділен­нями пилу;

- 2 рази на місяць у приміщеннях із незначними виробничими виділен­нями пилу:

- 2 рази на рік у зовнішніх установках.

3.15. Пил всередині електрообладнання слід видаляти у такі строки:

- 2 рази на рік - для електричних машин з нормальним іскрінням час­тин;

- 1 раз у 2-3 місяці - для електрообладнання, встановленого на механі­змах, які зазнають трясіння, вібрації тощо;

- 1 раз на рік - для решти обладнання.

3.16. Забороняється під час роботи у вибухонебезпечних установках: .

- ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під на­пругою;

- експлуатувати електрообладнання при несправному блокуванні кри­шок апаратів;

- вмикати електроустановку, що автоматично відключилася, не з'ясу­вавши і не усунувши причин її відключення;

- перевантажувати понад номінальні параметри вибухозахищене елек­трообладнання, проводи і кабелі;

- підключати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апа­рати і кола, які не входять у комплект цього приладу;

- залишати навстіж відчинені двері приміщень і тамбурів, які відокре­млюють вибухонебезпечні приміщення від інших приміщень;

- замінювати перегорілі електричні лампи у вибухонебезпечних світи­льниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник;

- замінювати захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електрообладнання іншими видами захисту або захистом з іншими номі­нальними параметрами, на які це електрообладнання не розраховане,

- експлуатувати електрообладнання із заниженим рівнем масла.

3.17. При роботі на висоті, на стовпах повітряної лінії електропередачі або з драбин чи риштувань, що проводиться-при відключенні напруги, не­обхідно переконатись у відсутності напруги на лінії, а також у міцності стовпа.

3.18. При роботі на драбинах слід користуватись легким і міцними пе­реносними драбинами. Східці мають бути прямокутні, врізні. Забороняється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без врізних східців і без стяжки тя­тив болтами, а також без гострих металевих шипів (при роботі на м'якій підлозі) та гумових наконечників (при роботі на твердій підлозі).

3.19. Драбина не повинна прогинатись під вагою електромонтера. Роз­сувні драбини мають бути міцно з'єднані міжсобою гаками, що не допус­кають довільного розсування під час роботи.

3.20. Драбини, приставлені до трубопроводів, повинні мати на верхніх кінцях спеціальні гаки для захвату за трубу.

3.21. Забороняється для підставок використовувати випадкові предме­ти (ящики, бочки тощо). Необхідно користуватись підставками типової конструкції.

3.22. При роботі з ручним інструментом не можна класти його на елек­тропроводи та електрообладнання.

3.23. Електрифікований інструмент (дриль, гайкокрути, шліфувальні машини та інші.) застосовувати за умови повної його справності та при напрузі не більшій, як 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою не більшій як 42 В.

3.24. Корпус електроінструменту, що працює при напрузі понад 42 В (незалежно від частоти струму, має бути заземлений. При роботі з елект­роінструментом необхідно користуватись гумовими рукавицями.

3.25. Електромонтер не повинен вмикати сторонніми предметами ру­бильники та кнопки пускачів і визначити дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.

3.26. Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

3.27. Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополуменевої апаратури, масел та кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.

3.28. Зрощувати живильні кабелі і проводи слід тільки гарячим паян­ням, зварюванням або з'єднувальними муфтами з ізоляцією місць зрощу­вання, рівноцінною непошкодженій ізоляції кабелів і проводів.

3.29. Світильники з люмінесцентними лампами при напрузі 220 В до­зволяється встановлювати на висоті не меншій як 2,5 м. На меншій висоті можна встановлювати тільки за умови недоступності їхніх контактних час­тин для випадкового дотику.


^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. По закінченню роботи електромонтер повинен прибрати інстру­мент, прилади, пристрої.

4.2. Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

4.3. Зняти спецодяг, захисні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце;

4.4. Вимити обличчя і руки водою з милом.

4.5. При передачі зміни повідомити змінника та керівника про всі по­мічені недоліки та заходи вжиті по їх усуненню.


^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. При виникненні аварійних ситуацій електромонтер повинен не­гайно вимкнути струм у разі;

- пожежі в зоні роботи;

- травми, що трапилась з колегами з обслуговуючого персоналу;

- ураження електричним струмом.

5.2. Помітивши загоряння, електромонтер повинен негайно приступи­ти до гасіння пожежі наявними засобами і повідомити керівника.

5.3. Для гасіння пожежі в електроустановках електромонтер повинен застосовувати вуглекислотні вогнегасники, сухий пісок, азбестову або гру­бошерсту тканину.

Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, необхідно негайно викликати пожежну команду.

5.4. При ураженні електричним струмом електромонтер повинен не­гайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення відтягти його від струмоведучих частин за одяг, або застосувавши підруч­ний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу електромонтер повинен зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця.


___________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)


2737450996982211.html
2737552344065842.html
2737590004255637.html
2737729595195934.html
2737812062184668.html